STROJÁRSTVO

Stroj

Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na nasledovné odbory, v ktorých má dlhodobé skúsenosti.

Oceľové konštrukcie
 • výroba a montáž nosných oceľových konštrukcií pre technologické zariadenia, potrubné rozvody, energetické káblové vedenia
 • výroba a montáž pomocných konštrukcií k transportným zariadenia (pásové a valčekové dopravníky)
 • obslužné a pomocné lávky do priemyselných prevádzok, k zásobníkom, silám, atď.
 • rekonštrukcie a opravy existujúcich oceľových konštrukcií
Montáž, opravy a údržba plynových zariadení v rozsahu
 • rozvody plynov (skupina Ag1)
 • zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním (skupina Ah)
 • rozvody plynov s pretlakom do 0,4 MPa vrátane (plynové zariadenia skupiny Bg1)
 • zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • servis horákov priemyselných pecí – kontrola a nastavovanie parametrov, meranie spalín s vystavením zápisu Protokol o meraní spalín
Montáž opravy a údržba tlakových zariadení v rozsahu
 • tlakové nádoby stabilné, IV. trieda – skupina Ab1
 • tlakové nádoby stabilné, III. trieda – skupina Ab2
 • tlakové nádoby stabilné, II. trieda – skupina Bb1
 • tlakové nádoby stabilné, IV. trieda – skupina Bb2
 • potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda,            I. trieda – skupina Bd1
 • potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je vzduch, II. trieda – skupina Bd2
 • bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku – skupina Be1
 • bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty – skupina Be2
 •  bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny – skupina Be3      
Hydraulika
 • inštalovanie hydraulických rozvodov a zariadení na pracovné stroje a výrobné technológie
 • opravy, údržba hydraulických zariadení a rozvodov
 • obstarávanie náhradných dielov pre hydraulické obvody
Vodoinštalácie
 • montáž, opravy a údržba potrubných rozvodov pitnej vody, vrátane dodávok a montáže zdravotechnického vybavenia
 • montáž, opravy a údržba potrubných rozvodov priemyselnej vody, vrátane dodávok a montáže príslušných armatúr, ventilov, klapiek a ostatného montážneho príslušenstva
 • montáž, opravy a údržba rozvodov pre odpadovú vodu
Pracovné stroje, výrobné zariadenia, technologické linky
 • osádzanie strojov, výrobných zariadení, technologických liniek, vrátane vykládky a transportu na miestu určenia
 • opravy mechanických častí pracovných strojov a výrobných zariadení
 • obstarávanie a výroba náhradných dielov
 • strojné kovoobrábanie, nástrojárstvo
 • konštruktérske práce, tvorba výkresovej dokumentácie k úpravám výrobných zariadení, strojov a pod.
 • inštalovanie dopravníkov, dopravníkových systémov vrátane nastavovania a vykonania potrebných úprav
Zdvíhacie zariadenia – mechanická časť
 • montáž zdvíhacích zariadení, vrátane zamerania a uvedenia do prevádzky
 • rekonštrukcia, opravy a údržba mechanickej časti zdvíhacích zariadení
 • údržba a opravy prostriedkov pre uchopene bremien
 • výmeny funkčných celkov a mechanických zostáv
 • vykonávanie kontrol technického stavu mechanickej časti zdvíhacích zariadení – revízna činnosť
Vzduchotechnika a klimatizácie
 • montáž, opravy a údržba vzduchotechnických rozvodov – prívodná vzduchotechnika, odsávanie vzduchu od výrobných zariadení
 • údržba filtrácie pre odvodnú vzduchotechniku
 • montáž, opravy a servis klimatizačných jednotiek
 • výmena mechanických celkov na jednotkách priemyselnej vzduchotechniky, vrátane obstarávania náhradných dielov  
Inštalovanie, prekládky, úpravy výrobných a baliacich liniek v potravinárstve
 • demontáž jednotlivých uzlov a komponentov linky z pôvodnej priestorovej dispozície
 • obstarávanie špecializovaných dielov potrebných pre úpravy premiestňovanej linky
 • preloženie a presné osadenie jednotlivých častí linky podľa dodaných dispozičných výkresov
 • úpravy mechanickej časti – podľa potreby to môže byť rozšírenie, skrátenie alebo zmena trasy článkových dopravníkov, úpravy nosných konštrukcií, doplnenie krytov, zábran, mechanického blokovania, atď.
 • pripojenie linky k jednotlivým rozvodom – stlačený vzduch, chladiaca voda, elektrická energia, prívodná a odvodná vzduchotechnika, elektrická energia

asistencia a kontrolný dohľad počas skúšobnej prevádzky     

Konštrukcie z kompozitných materiálov
 • zhotovovanie a inštalovanie komponentov pre čističky odpadových vôd
 • zhotovovanie a inštalovanie pomocných konštrukcií pre stavebné objekty – lávky, rebríky, pracovné plošiny, zábradlia    
Práce z montážnej plošiny
 • pracovné činnosti pre oblasť montáže, opráv a údržby vo vnútorných priestoroch stavebných objektov
 • montážne práce, opravy a údržba zariadení vo vonkajších priestoroch
 • poskytovanie prenájmu pracovnej plošiny s obsluhou – cena dohodou
Parametre montážnej plošiny GSR

Základný popis:                     teleskopická pracovná plošina s dvojitým pohyblivým ramenom

Typové označenie:                     GSR E180PX

Umiestnenie zariadenia:           automobil NISSAN CABSTAR

Maximálna pracovná výška:     17,9 m

Maximálny stranový dosah:       7,6 m

Nosnosť koša:                           220,0 kg

Natáčanie koša:                        +/- 70°

Otočenie plošiny:                     450°

Parametre montážnej plošiny Haulotte

Základný popis:                          samohybná kĺbovo - teleskopická pracovná plošina

Typové označenie:                     Haulotte HA 12 IP

Pohon:                                          akumulátormi

Maximálna pracovná výška:     12,0 m

Maximálny stranový dosah:       6,6 m

Nosnosť koša:                           230,0 kg

Otočenie plošiny:                     355°

zf

    Máme veľmi dobré skúsenosti hlavne v oblasti kovových konštrukcií, hydraulických zariadení a zámočníckych prác. Vysoko oceňujem schopnosti pracovníkov pri úpravách aplikačných programov v riadiacich systémoch podľa požiadaviek a potrieb zmeny v technológii výrobného procesu.    

 

Ing. Stanislav Repiský, Maintenance department, ZF Levice, s.r.o.

nemak

    V rámci vlastnej iniciatívy sú pracovníci f. ELMONT-ZH spol. s r.o. vždy ochotní poradiť a pomôcť pri riešení rôznych technických problémov.    

 

Jozef Salay, Nemak Slovakia s.r.o.

bytspol

    S prácou a doterajším prístupom sme boli my a naši klienti doteraz spokojní. V prípade poruchy sú pracovníci ELMONT-ZH, s.r.o. ochotní rýchlo prísť na odstránenie závad.    

 

BYTSPOL, s.r.o.

profe

    V doterajšej spolupráci sa nám vždy podarilo uspokojiť požiadavky našich zákazníkov a preto ju hodnotím ako veľmi dobrú a vzájomne prospešnú.    

 

Radoslav Pagáč, konateľ PROFE, s.r.o.

remeslo

    Pracovníci firmy ELMONT-ZH spol. s r.o. prejavovali vysokú pracovnú zručnosť a nasadenie, schopnosť rýchlo odstraňovať prevádzkové poruchy a závady na strojoch a navrhovať najvhodnejšie spôsoby realizácie rekonštrukcie a generálnych opráv. K doterajšiemu pôsobeniu ELMONT-ZH spol. s r.o. vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti.    

 

Ing. Jozef Urblík, konateľ Remeslo Strojal spol. s r.o.

slovalco

    Oceňujeme dôslednosť v plnení plánu na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok - harmonogramu revíznej činnosti. Veľmi nás teší, že pri realizácii montážnych prác pracovníci tejto spoločnosti dodržiavajú zásady bezpečnosti práce ako aj naše interné smernice a nariadenia.    

 

Miroslav Mazúr, špecialista elektro OU, SLOVALCO, a.s.

thermosolar

    Priebeh prác bol veľmi dobre koordinovaný a neobmedzil nás vo výrobných činnostiach. Zároveň oceňujeme dôslednosť s akou pristupovali pracovníci ELMONT-ZH, spol. s.r.o. k úpravám vonkajších plôch - uvedeniu do pôvodného stavu po skončení zemných prác.    

 

Jozef Valent, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

vum

    Doterajšiu spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú, pretože pracovníci tejto spoločnosti nám boli veľmi nápomocní aj pri urgentných opravách, kedy svojim rýchlym zásahom zabránili vzniku veľkých strát z prestojov.    

 

František Valent, hl. mechanik VUM, a.s.

Slovenčina