ELEKTROTECHNIKA

elektrotechnika

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory

Silnoprúdové elektrické inštalácie a rozvody
 • silnoprúdové káblové rozvody v priemyselných prevádzkach a stavebných objektoch, vo vnútorných a vonkajších priestoroch, vo všetkých druhoch prostredia
 • elektrické priemyselné inštalácie s prachotesnými prípojnicovými rozvodmi
 • opravy a rekonštrukcie silnoprúdových rozvodov v bytových domoch a verejných objektoch
 • dočasné a staveniskové elektrické inštalácie
 • elektrické prípojky a dočasné elektrické prípojky
 • elektrické inštalácie špeciálneho určenia – podlahové vykurovacie systémy, systémy pre temperovanie – ochranu zvodov, žľabov, vpustí vrátane regulácie, systémy pre riadené vetranie a pod.
Slaboprúdové elektrické inštalácie
 • servis, opravy, návrh a inštalovanie nových slaboprúdových rozvodov pre audio a video komunikačné systémy v bytových domoch, v analógovej aj digitálnej verzii
 • inštalovanie slaboprúdových rozvodov pre priemyselné aplikácie, ako je centrálny zber dát v rámci monitoringu spotreby elektrickej energie, zemného plynu, zber dát z meraní fyzikálnych veličín
 • inštalovanie dátových rozvodov pre PC siete a siete dátovej komunikácie k technologickým procesom    
Bleskozvodové sústavy
 • inštalovanie bleskozvodových sústav pre priemyselné objekty, obytné budovy, bytové a rodinné domy, vrátane uzemnenia
 • opravy a rekonštrukcie bleskozvodových sústav
 • uzemňovacie sústavy na ochranné a funkčné účely pre vonkajšie potrubné rozvody, technologické zariadenia, rozvodné zariadenia a pod.
Rozvodné zariadenia
 • návrh výroba a inštalovanie rozvádzačov a rozvodníc pre rôzne stavebné objekty – rodinné domy, obytné budovy, priemyselné objekty a výrobné prevádzky
 •  výroba a inštalovanie rozvádzačov pre napájanie technologických zariadení a výrobných liniek
 • návrh, dodávka a oživenie rozvádzačov pre riadenie výrobných zariadení a technologických procesov
 • návrh, výroba a inštalovanie rozvádzačov pre staveniskové silnoprúdové rozvody a dočasné inštalácie
 • návrh, dodávka a oživenie kompenzačných rozvádzačov, vrátane špeciálnych aplikácií – napr. chránená kompenzácia pre siete so zdrojmi vyšších harmonických (pohony s frekvenčnými meničmi), rýchla kompenzácia do prevádzok so spotrebičmi s nelineárnym a rýchlo sa meniacim odberom elektrickej energie (výkonné zváračky)       
Zváracia technika
 • bežná údržba a servis zváracích zariadení
 • špecializované opravy elektronickej časti zváračiek – opravy riadiacich a výkonových blokov
 • zabezpečovanie špecializovaného spotrebného materiálu k zváračkám
 •  pre mimoriadne prípady zaisťovanie autorizovaného servisu
Pracovné stroje a technologické zariadenia
 • operatívne opravy pracovných strojov a technologických zariadení v prevádzke
 • prehliadky a preventívne opravy zariadení pre zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a technológií
 •  rekonštrukcia, modernizácia alebo výmena elektrickej výzbroje pracovných strojov, výrobných zariadení, technologických liniek –dodanie a inštalovanie senzorov, snímačov, lineárnych odmeriavaní polohy, inkrementálnych rotačných snímačov, riadiacich rozvádzačov
 • náhrada elektrických riadiacich obvodov pre blokovanie, spúšťanie, bezpečnosť prevádzky na strojoch a technológiách riadiacimi systémami PLC (Simatic S7-1200) s príslušnými senzormi a akčnými členmi, tvorba softvéru vrátane jeho úprav a doladenia počas skúšobnej prevádzky
 • náhrada klasických pohonov pohonmi s frekvenčnými meničmi, krokovými motormi a servopohonmi s príslušným riadením – návrh najvhodnejšieho pohonu s napájacím zdrojom, nastavovanie optimálnych parametrov, inštalovanie, zapojenie a odskúšanie s následným doladením jednotlivých statických a dynamických veličín pohonu
Elektrické ručné náradie
 • opravy a údržba elektrického ručného náradia
 • kontroly a revízie elektrického ručného náradia
 • zabezpečovanie náhradných dielov
Zdvíhacie zariadenia – elektrická časť
 • preventívne prehliadky a opravy elektrickej výzbroje zdvíhacích zariadení
 • výmena elektrickej inštalácie a prístrojovej náplne žeriavových rozvádzačov
 • nahrádzanie stupňovitého stýkačového riadenia pohonov riadením s frekvenčnými meničmi
 • náhrada mechanických bezpečnostných zariadení elektronickými
 • vybavenie žeriavov diaľkovým rádiovým ovládaním
 • výmena klasických napájacích trolejových vedení zhrňovacími vlečnými káblami alebo krytým profilovým trolejovým vedením   
Solárna energia
 • odborné poradenstvo pri voľbe solárnych zariadení – fotovoltaické zariadenia (elektrárne - premieňajú solárnu energiu na elektrickú a sú prevádzkované s pripojením na vonkajšiu sieť, alebo bez pripojenia pre prácu v autonómnom režime, prípadne hybridné systémy pre oba spôsoby prevádzky), alebo systémy so slnečnými kolektormi (premieňajú solárnu energiu na tepelnú).
 • návrh solárneho systému so špecifikáciou technických parametrov jednotlivých komponentov (potrebné plocha, umiestnenie a orientácia solárnych panelov, potrebná kapacita akumulátorov, výkon striedača, atď.
 • vypracovanie projektu a ostatných podkladov na schválenie zámeru realizovať fotovoltaickú elektráreň orgánmi štátnej správy pre energetiku
 • realizácia solárneho zariadenia – dodávka a inštalovanie komponentov, oživenie,  vykonanie revízie a príprava pre uvedenie do prevádzky – pripojenie na sieť
 • asistencia pri možnosti získať štátnu dotáciu pre realizáciu solárneho systému  
 •  údržba a modernizácia existujúcich solárnych systémov – solárnych elektrární
Kontroly a revízie vyhradených elektrických zariadení
 • revízie elektrickej časti pracovných strojov, technologických zariadení, výrobných liniek a pod.
 • revízie elektrickej časti zdvíhacích zariadení
 • revízie elektrických silnoprúdových inštalácií, rozvodných zariadení, transformátorových staníc
 • revízie bleskozvodov, uzemňovacích sústav
 • termovízia rozvádzačov, výkonových spínačov, transformátorov a ďalších elektrických zariadení  
 • zabezpečovanie úradných skúšok u oprávnenej organizácii
Spracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie projektovej dokumentácie u nových zariadení a inštalácií, pokiaľ nebola súčasťou objednávky platná projektová dokumentácia
 • úpravy a doplnenie existujúcej dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia realizovaného diela
 • vypracovanie chýbajúcej dokumentácie k existujúcim zariadeniam
zf

    Máme veľmi dobré skúsenosti hlavne v oblasti kovových konštrukcií, hydraulických zariadení a zámočníckych prác. Vysoko oceňujem schopnosti pracovníkov pri úpravách aplikačných programov v riadiacich systémoch podľa požiadaviek a potrieb zmeny v technológii výrobného procesu.    

 

Ing. Stanislav Repiský, Maintenance department, ZF Levice, s.r.o.

nemak

    V rámci vlastnej iniciatívy sú pracovníci f. ELMONT-ZH spol. s r.o. vždy ochotní poradiť a pomôcť pri riešení rôznych technických problémov.    

 

Jozef Salay, Nemak Slovakia s.r.o.

bytspol

    S prácou a doterajším prístupom sme boli my a naši klienti doteraz spokojní. V prípade poruchy sú pracovníci ELMONT-ZH, s.r.o. ochotní rýchlo prísť na odstránenie závad.    

 

BYTSPOL, s.r.o.

profe

    V doterajšej spolupráci sa nám vždy podarilo uspokojiť požiadavky našich zákazníkov a preto ju hodnotím ako veľmi dobrú a vzájomne prospešnú.    

 

Radoslav Pagáč, konateľ PROFE, s.r.o.

remeslo

    Pracovníci firmy ELMONT-ZH spol. s r.o. prejavovali vysokú pracovnú zručnosť a nasadenie, schopnosť rýchlo odstraňovať prevádzkové poruchy a závady na strojoch a navrhovať najvhodnejšie spôsoby realizácie rekonštrukcie a generálnych opráv. K doterajšiemu pôsobeniu ELMONT-ZH spol. s r.o. vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti.    

 

Ing. Jozef Urblík, konateľ Remeslo Strojal spol. s r.o.

slovalco

    Oceňujeme dôslednosť v plnení plánu na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok - harmonogramu revíznej činnosti. Veľmi nás teší, že pri realizácii montážnych prác pracovníci tejto spoločnosti dodržiavajú zásady bezpečnosti práce ako aj naše interné smernice a nariadenia.    

 

Miroslav Mazúr, špecialista elektro OU, SLOVALCO, a.s.

thermosolar

    Priebeh prác bol veľmi dobre koordinovaný a neobmedzil nás vo výrobných činnostiach. Zároveň oceňujeme dôslednosť s akou pristupovali pracovníci ELMONT-ZH, spol. s.r.o. k úpravám vonkajších plôch - uvedeniu do pôvodného stavu po skončení zemných prác.    

 

Jozef Valent, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

vum

    Doterajšiu spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú, pretože pracovníci tejto spoločnosti nám boli veľmi nápomocní aj pri urgentných opravách, kedy svojim rýchlym zásahom zabránili vzniku veľkých strát z prestojov.    

 

František Valent, hl. mechanik VUM, a.s.

Slovenčina