REFERENCIE

referencie

Odrazom našej kvalitnej práce je množstvo našich spokojných klientov

VUM, a.s.
logo

"Doterajšiu spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú, pretože pracovníci tejto spoločnosti nám boli veľmi nápomocní aj pri urgentných opravách, kedy svojim rýchlym zásahom zabránili vzniku veľkých strát z prestojov."

František Valent, hl. mechanik VUM, a.s.

THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.
thermosolar

"Priebeh prác bol veľmi dobre koordinovaný a neobmedzil nás vo výrobných činnostiach. Zároveň oceňujeme dôslednosť s akou pristupovali pracovníci ELMONT-ZH, spol. s.r.o. k úpravám vonkajších plôch - uvedeniu do pôvodného stavu po skončení zemných prác."

Jozef Valent, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

SLOVALCO, a.s.
slovalco

"Oceňujeme dôslednosť v plnení plánu na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok - harmonogramu revíznej činnosti. Veľmi nás teší, že pri realizácii montážnych prác pracovníci tejto spoločnosti dodržiavajú zásady bezpečnosti práce ako aj naše interné smernice a nariadenia."

Miroslav Mazúr, špecialista elektro OU, SLOVALCO, a.s.

Remeslo Strojal spol. s r.o.
remeslo

"Pracovníci firmy ELMONT-ZH spol. s r.o. prejavovali vysokú pracovnú zručnosť a nasadenie, schopnosť rýchlo odstraňovať prevádzkové poruchy a závady na strojoch a navrhovať najvhodnejšie spôsoby realizácie rekonštrukcie a generálnych opráv. K doterajšiemu pôsobeniu ELMONT-ZH spol. s r.o. vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti."

Ing. Jozef Urblík, konateľ Remeslo Strojal spol. s r.o.

PROFE, s.r.o.
profe

"V doterajšej spolupráci sa nám vždy podarilo uspokojiť požiadavky našich zákazníkov a preto ju hodnotím ako veľmi dobrú a vzájomne prospešnú."

Radoslav Pagáč, konateľ PROFE, s.r.o.

BYTSPOL, s.r.o.
bytspol

"S prácou a doterajším prístupom sme boli my a naši klienti doteraz spokojní. V prípade poruchy sú pracovníci ELMONT-ZH, s.r.o. ochotní rýchlo prísť na odstránenie závad."

BYTSPOL, s.r.o.

ZF Levice, s.r.o.
zf

"Máme veľmi dobré skúsenosti hlavne v oblasti kovových konštrukcií, hydraulických zariadení a zámočníckych prác. Vysoko oceňujem schopnosti pracovníkov pri úpravách aplikačných programov v riadiacich systémoch podľa požiadaviek a potrieb zmeny v technológii výrobného procesu."

Ing. Stanislav Repiský, Maintenance department, ZF Levice, s.r.o.

Nemak Slovakia s.r.o.
nemak

"V rámci vlastnej iniciatívy sú pracovníci f. ELMONT-ZH spol. s r.o. vždy ochotní poradiť a pomôcť pri riešení rôznych technických problémov."

Jozef Salay, Nemak Slovakia s.r.o.

Neuman Aluminium s.r.o.

"K našim obchodným partnerom pre oblasť poskytovania služieb patrí spoločnosť ELMONT-ZH, spol. s.r.o. Jej pracovníci vykonávajú pre nás dennú údržbu elektrických zariadení, odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach alebo skúškach elektrických zariadení, demontáž, sťahovanie a montáž strojov podľa našich požiadaviek. Oceňujeme, že firma ELMONT-ZH, spol. s.r.o. v rámci svojho pôsobenia dôsledne dodržiava ustanovenia našej Smernice pre dodávateľov."

Ing. Ján Dzuro, PhD., Neuman Aluminium s.r.o.

Cloetta Slovakia s.r.o.

"So spoločnosťou ELMONT-ZH, spol. s. r. o. nás viaže dlhodobá spolupráca, ktorej počiatky siahajú až do roku 2013, kedy sme ešte podnikali pod názvom Leaf Slovakia s.r.o. Hneď na začiatku svojho pôsobenia v našej spoločnosti prejavila firma ELMONT-ZH, s.r.o. svoju vysokú odbornosť pri sprevádzkovaní nášho výrobného zariadenia, kedy bolo potrebné dodať kompletne nové káblové rozvody, nový technologický rozvádzač spolu s riadiacim systémom a softvérovým vybavením, doplniť frekvenčné meniče, chýbajúe senzory a ďalšie komponenty.

Doteraz sa s dôverou obraciame na pracovníkov firmy ELMONT-ZH, spol. s.r.o. pri riešení úloh z oblasti obnovy elektrických inštalácií, prekládok a úprav baliacich liniek, realizácie investícií, tvorby projektovej dokumentácie, vykonávania odborných prehliadok a skúšok, ako aj pri riešení operatívnych úloh z oblasti opráv a údržby.

K jednotlivým zadaniam v krátkom čase dostaneme vypracovanú cenovú ponuku."

Martin Juhás, Cloetta Slovakia s.r.o.

Slovenčina

STROJÁRSTVO

strojarstvo

Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na nasledovné odbory.

ELEKTROTECHNIKA

elektrotechnika

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

bytBig

Naša spoločnosť je v oblasti bytového spoločenstva zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.