O NÁS

Naša spoločnosť ELMONT-ZH, spol. s r. o. bola založená k 14.10.2004. Hlavnými oblasťami pôsobenia boli v tom čase údržba, opravy, rekonštrukcie, montáž a revízie elektrických zariadení ako pracovné stroje, výrobné technológie, zdvíhacie zariadenia, vrátane silnoprúdových  a slaboprúdových inštalácií.

Väčšinu výkonov sme realizovali pre podnikateľské subjekty v priemyselnom areáli ZSNP, a.s. S rozvojom našej spoločnosti sme postupne rozširovali svoje pôsobenie v rámci Slovenska, ako aj zahraničia. Zároveň narastal rozsah ponúkaných služieb a to aj v oblasti zámočníctva, kovovýroby a zváračských prác. V súlade s hlavnými trendami v priemyselnej elektronike a elektrotechnike sme začali pri rekonštrukciách, generálnych opravách strojov a technológií využívať frekvenčné meniče, servopohony, programovateľné riadiace systémy, pre žeriavovú techniku rádiové diaľkové ovládanie, mechanické spínače boli pri rekonštrukciách a opravách nahradzované bezkontaktnými senzormi, lineárnymi a inkrementálnymi rotačnými snímačmi polohy.  Do našej klientely pribudli bytové spoločenstvá, hlavne pre oblasť opráv, rekonštrukcie alebo výmeny bleskozvodov, vnútorných silnoprúdových inštalácií, rozvodov slaboprúdu k audio alebo video prístupovým systémom.  

Pre zaistenie trvalého zlepšovania úrovne našej práce sme k 11.06.2007 zaviedli systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. K 9. 11. 2022 sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001. Týmto sme vytvorili Integrovaný systém manažérstva, ktorý udržiavame a využívame pri našich podnikateľských aktivitách bez prerušenia až do súčasnosti.

Slovenčina

STROJÁRSTVO

strojarstvo

Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na nasledovné odbory.

ELEKTROTECHNIKA

elektrotechnika

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

bytBig

Naša spoločnosť je v oblasti bytového spoločenstva zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.