o našej spoločnosti

Poskytujeme komplexné riešenie v oblasti elektrotechniky a zámočníctva už 19 rokov

Naša spoločnosť ELMONT-ZH, spol. s r. o. bola založená k 14.10.2004. Hlavnými oblasťami pôsobenia boli v tom čase údržba, opravy, rekonštrukcie, montáž a revízie elektrických zariadení ako pracovné stroje, výrobné technológie, zdvíhacie zariadenia, vrátane silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií.

Väčšinu výkonov sme realizovali pre podnikateľské subjekty v priemyselnom areáli ZSNP, a.s. S rozvojom našej spoločnosti sme postupne rozširovali svoje pôsobenie v rámci Slovenska, ako aj zahraničia. Zároveň narastal rozsah ponúkaných služieb a to aj v oblasti zámočníctva, kovovýroby a zváračských prác.

V súlade s hlavnými trendami v priemyselnej elektronike a elektrotechnike sme začali pri rekonštrukciách, generálnych opravách strojov a technológií využívať frekvenčné meniče, servopohony, programovateľné riadiace systémy, pre žeriavovú techniku rádiové diaľkové ovládanie, mechanické spínače boli pri rekonštrukciách a opravách nahradzované bezkontaktnými senzormi, lineárnymi a inkrementálnymi rotačnými snímačmi polohy.

Do našej klientely pribudli bytové spoločenstvá, hlavne pre oblasť opráv, rekonštrukcie alebo výmeny bleskozvodov, vnútorných silnoprúdových inštalácií, rozvodov slaboprúdu k audio alebo video prístupovým systémom.

Pre zaistenie trvalého zlepšovania úrovne našej práce sme k 11.06.2007 zaviedli systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. K 9. 11. 2022 sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001. Koncom roka 2023 sme implementovali aj systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 : 2018. Týmto sme vytvorili Integrovaný systém manažérstva, ktorý udržiavame a využívame pri našich podnikateľských aktivitách bez prerušenia až do súčasnosti.

elektro

ELEKTROTECHNIKA

  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdových rozvodov v priemyselných objektoch.
  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdovej inštalácie v bytových domoch.
stroj

ZÁMOČNÍCTVO

  • Výroba a montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií.
  • Dodávka, montáž, opravy a údržba hydraulických zariadení a rozvodov.
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

  • Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
  • Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov a zariadení

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás